Algemene verkoopsvoorwaarden

Naam: Miss Bouquet
Adres: Zoetwaterstraat 28- 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost Vlaanderen Belgïe
E-mailadres: info@missbouquet.be
Telefoonnummer: 0477 48 50 86
Btw-nummer: 637963654

I. MODALITEITEN VOOR ONLINE AANKOPEN

ARTIKEL 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

 • 1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite Miss Bouquet, beschikbaar op het adres Zoetwaterstraat 28- 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost Vlaanderen Belgïe . De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.
 • 1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap/natuurlijke persoon Miss Bouquet. (BTW 637963654..), met maatschappelijke zetel tel 0477 48 50 86., Zoetwaterstraat 28- 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost Vlaanderen Belgïe , hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.
 • 1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.
 • 1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.
 • 1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

ARTIKEL 2 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De onderneming Miss Bouquet.. benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Zoetwaterstraat 28- 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost Vlaanderen Belgïe , via e-mail op het adres info@missbouquet.be of telefonisch op het nummer 0477 48 50 86...

ARTIKEL 3 – MODALITEITEN VOOR ONLINE AANKOPEN

 • 3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst
  De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant. De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.
 • 3.2. Leveringskosten
  Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres info@missbouquet.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.
 • 3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.
 • 3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.
 • 3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de Klant de integrale Aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

ARTIKEL 4 – BETALINGSMODALITEITEN

 • 4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:
  • in contanten
  • met Bancontact
 • 4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.
 • 4. 3. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

ARTIKEL 5 – VERZENDING EN LEVERINGSTIJDEN

 • 5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de Bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.
 • 5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.
 • 5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

 • 6.1. De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.
 • 6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres:Zoetwaterstraat 28- 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost Vlaanderen Belgïe De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.
 • 6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.
 • 6.4. Modaliteiten van terugbetaling
  Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de Klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.
 • 6.5. De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

ARTIKEL 7 – WETTELIJKE GARANTIE

 • 7.1. Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.
 • 7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 6), zal de Verkoper aan de Klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de Verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling (zie artikel 7.1). In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de Verkoper.

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN

 • 8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement..
 • 8.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.
 • 8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.
 • II. ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. 1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

   

  1. a. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten met betrekking tot de bestelling en/of levering van de goederen tussen Melody Aben, handel drijvend onder de benaming Miss Bouquet (hierna “MISS BOUQUET”) met KBO nr. 0637.963.654 en met maatschappelijke zetel gelegen te 9100 NIEUWKERKEN-WAAS, Zoetwaterstraat 28 en elke Klant (hierna de “Klant”).

   

  De Klant met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontacteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten.

   b.   De meest recente en toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is steeds beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Miss Bouquet alsook op de website “www.missbouquet.be” en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek. Deze voorwaarden kunnen eenzijdig en zonder enige kennisgeving veranderd en aangepast worden door Miss Bouquet. Door ieder gebruik van de diensten, dan wel door het plaatsen van een bestelling bij Miss Bouquet bevestigt de Klant dat hij of zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. In geval van betwisting of tegenstrijdigheid met andersluidende bedingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van Miss Bouquet. Afwijkende bedingen gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk door Miss Bouquet werden aanvaard. Enig stilzwijgen kan bijgevolg in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

   c.   Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Miss Bouquet houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht.

   2.  Offertes, bestellingen en prijzen

  a. Alle offertes worden vrijblijvend gedaan en blijven geldig gedurende een periode van 15 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Elke bestelling bindt de Klant, doch komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Miss Bouquet of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door Miss Bouquet. Eventuele onjuistheden in de bestellingsbevestiging dienen door de Klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen twee dagen na de bestellingsbevestiging.

   

  Miss Bouquet behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door Miss Bouquet, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Klant, worden geschorst of kan de overeenkomst worden ontbonden ten laste van de Klant.

   b.    De prijzen worden aangeduid in EURO en worden inclusief BTW en exclusief bijkomende belastingen en bijkomende faciliteiten weergegeven. De prijzen zijn vast en onveranderlijk, tenzij anders staat vermeld.

   c.   De prijs is de door de Klant te betalen totale prijs of het totale tarief, doch exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de Klant worden meegedeeld.

   3. Betaling

  a.   De facturen van Miss Bouquet zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Miss Bouquet contant betaalbaar. De Klant stemt ermee in dat Miss Bouquet alle facturen of betalingsverzoeken in elektronische vorm, inclusief per e-mail, kan overmaken.

   b.   Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht van Miss Bouquet om een hogere vergoeding te vorderen.

   c.    Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Miss Bouquet zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Klant.

   d.     Betalingen die de Klant aan Miss Bouquet verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

   e.     Miss Bouquet is gerechtigd administratieve kosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen, duplicaten, een afbetalingsplan, brieven ingevolge laattijdige betaling. De kostprijs bedraagt 10,00 EUR voor een herinneringsbrief en 30,00 EUR voor een ingebrekestelling.

   f.     Indien er bij Miss Bouquet op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Miss Bouquet zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren bestelling een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Miss Bouquet in te gaan, behoudt Miss Bouquet zich het recht voor om de werkopdracht onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden.

   4.  Levering en risico

  a.    De leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter te indicatieven titel vermeld op de bestellingsbevestiging. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de Klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de Klant.

   5.   Niet-nakoming - Ontbinding

   a.   Indien de Klant of Miss Bouquet één van hun essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige en volledige betaling door de Klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door Miss Bouquet heeft de andere partij die niet in gebreke is het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

   b.   In dergelijk geval is de in gebreke blijvende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de te factureren prijs, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 • c.   Bij niet-nakoming van de verplichtingen kunnen partijen ook de gedwongen uitvoering vragen. Vanaf datum van ingebrekestelling zal er een conventionele jaarlijkse interest lopen van 8,5% op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 25% van het nog verschuldigde factuurbedrag.

   d.    Miss Bouquet heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden:

   

  - bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;

  - bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant;

  - indien de zeggenschap over de Klant wijzigt;

  - indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant;

   e.    Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van Miss Bouquet op de Klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

   6.  Eigendomsvoorbehoud

  a.   De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie aan Miss Bouquet verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

  7.   Herroeping

 • a.    De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Klant die in de hoedanigheid van consument een overeenkomst sluit met Miss Bouquet via de website, op afstand of buiten de onderneming van Miss Bouquet. De Klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

   b.    Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Miss Bouquet door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

   c.    De Klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Miss Bouquet of een door Miss Bouquet aangewezen derde. De directe kosten voor het terugzenden van het product worden aan de Klant aangerekend. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt Miss Bouquet zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen.

   d.    Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Miss Bouquet alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de Klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal Miss Bouquet wachten met de terugbetaling totdat Miss Bouquet alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Miss Bouquet voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door Miss Bouquet.

   e.    Dit recht is niet van toepassing bij de levering van een volgens de specificaties van de Klant vervaardigd product of indien de levering duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

   8.   Overmacht

 • a.    Partijen zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

   b.     Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad van Miss Bouquet; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Miss Bouquet; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .

   9.   Toepasselijk recht & forumkeuze

  a.    In geval van enige betwisting tussen Miss Bouquet en de Klant in verband met het gebruik van de diensten van Miss Bouquet en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde bevoegd. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken